Εκλογές

Για σήμερα, που έχουμε εκλογές, σκέφτηκα να παραθέσω ένα κείμενο της Γαλάτειας Καζαντζάκη, από το αναγνωστικό ο νέος Γεωργός. Πάσα ομοιότης μεταξύ σημερινών και αλλοτινών καταστάσεων είναι συμπτωματική, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο που προτρέπει η συγγραφεύς.

Καλή ψήφο!

ONeosGewrgos

Πῶς πρέπει νὰ σκεπτώμεθα, ὅταν ψηφίζωμεν.

Κατὰ τὰς ἡμὲρας ἐκείνας ἐπρόκειτο νὰ γίνουν ἐκλογαὶ καὶ ὁ διδάσκαλος δὲν παρέλειψε τὴν εὐκαιρὶαν ταύτην νὰ συμβουλεύσῃ τοὺς συγχωρὶους του καὶ νὰ τοὺς διδάξῃ τὰ καθήκοντα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὡς Ἕλληνες πολῖται·

Μίαν Κυριακὴν λοιπόν, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν, ὁ ἰατρὸς ἤρχισε νὰ τοὺς ὁμιλῇ καὶ νὰ τοὺς λέγῃ.

—Αἱ βουλευτικαὶ ἐκλογαὶ πλησιάζουν· πρέπει νὰ γνωρίζητε, ὅτι ὁ λαὸς ἔχει εἰς τὰ χέρια του τὴν ετυχίαν ἢ τὴν δυστυχὶαν τῆς πατρὶδος· διότι ὁ λαὸς ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς καθολικῆς ψηφοφορίας, ὅλοι δηλ. πτωχοὶ καὶ πλούσιοι, ἐγγράμματοι καὶ ἀγράμματοι, ἀρκεῖ νὰ εἶναι ἐνήλικοι, ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ψηφίσουν καὶ νὰ ἐκλέξουν τοὺς βουλευτάς.

Τὸ δικαὶωμα αὐτὸ τοῦ λαοῦ εἶναι μέγιστον· διότι οἱ βουλευταὶ ψηφίζουν τοὺς νόμους, οἱ ὁποῖοι μᾶς διέπουν, καὶ ἐκλὲγουν τὴν Κυβέρνησιν, ἡ ὁποία μᾶς κυβερνᾶ.

Πρὶν ψηφὶσετε λοιπόν, πρὲπει καλὰ νὰ σκεφθῆτε· ὅταν θέλετε νὰ βάλετε κανένα νὰ σκάψῃ ἢ νὰ κλαδεύσῃ τὸ ἀμπέλι σας ἢ νὰ κεντρὶσῃ τὰ δένδρα σας, φροντίζετε νὰ ἐκλέγετε τὸν καλύτερον· φαντασθῆτε λοιπόν, πόσον πρέπει νὰ φροντίσητε, ὅταν πρόκειται νὰ ἐκλέξητε ἐκεῖνον, ὅστις θὰ διευθύνῃ τὴν πατρίδα μας! Πρέπει νὰ ἐκλὲξητε τοὺς καλυτέρους, τοὺς τιμιωτέρους, τοὺς ἱκανωτέρους καὶ ὄχι τοὺς φίλους σας ἢ τοὺς συγγενεῖς σας, ἂν τύχῃ καὶ δὲν εἶναι αὐτοὶ οἱ καταλληλότεροι. Ξεύρετε, ποῖος ὀνομάζεται προδότης τῆς πατρὶδος του;

—Προδότης λέγεται, ἀπήντησεν ὁ πάρεδρος, ἐκεῖνος, ὅστις προδὶδει τὴν πατρίδα του εἰς τοὺς ἐχθρούς της.

—Ἔχεις λάθος, φίλε μου, ἀπήντησεν ὁ διδάσκαλος. Προδότης δὲν εἶναι μόνον ἐκεῖνος, ὅστις προδίδει τὴν πατρίδα του εἰς τοὺς ἐχθρούς της· προδότης εἶναι καὶ ὅστις βλάπτει τὴν πατρίδα του μὲ οἱονδήποτε τρόπον. Ὑπάρχει δὲ μεγαλύτερον ἔγκλημα ἀπὸ τὸ νὰ ἐκλέγῃς ἀνθρώπους ἀνικάνους καὶ φαύλους νὰ διευθύνουν τὴν πατρίδα σου; Μήτε φιλὶα ἐδῶ πρέπει νὰ ἰσχύῃ μήτε συγγγένεια μήτε ἀτομικὸν συμφέρον· ἓν μόνον πρέπει νὰ ἕχῃ κανεὶς εἰς τὸν νοῦν του, ὅταν ἁπλώνῃ τὸ χέρι του καὶ ρίπτῃ εἰς τὴν κάλπην τὴν ψῆφὸν του: τὸ συμφέρον τῆς πατρίδος.

Εἶναι λοιπὸν προδόται τῆς πατρίδος, ὅσοι ἐν γνώσει δὲν ψηφίζουν τοὺς καλυτέρους συμπατριώτας τῳν· ἀκόμη δὲ χειρότεροι προδόται, ὅσοι πωλοῦν τὴν ψῆφόν των μὲ χρήματα ἢ μὲ διαφόρων εἰδῶν ὑποσχέσεις· διότι αὐτοὶ πωλοῦν τὴν συνείδησίν των, τὴν τιμήν των, τὴν ψυχήν των. Εἶναι, ὡς ἐὰν λέγουν· «Δῶσέ μου ὀλίγα χρήματα ἢ κάμε μου αὐτὴν τὴν χάριν καὶ κάμε ὅ τι θέλεις τὴν Ἑλλάδα· πώλησέ την, πρόδωσέ την, κατάστρεψέ την! Ἐγὼ δὲν θὰ σοῦ κάμω ποτὲ καμμίαν παρατήρησιν, διότι εἶμαι ἀγορασμένος ἀπὸ σένα».

Ἀλλ’ ἀκόμη τρὶς χειρότερος προδότης τῆς πατρίδος του εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις θέλει νὰ γίνῃ βουλευτὴς ἢ δήμαρχος καὶ ἀρχίζει νὰ διαφθείρῃ τοὺς συμπολίτας του ἀγοράζων τὰς ψήφους των. Αὐτὸς δηλαδὴ, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ κυβερνᾷ καὶ νὰ ὁδηγῇ τὸν λαόν, νὰ τὸν ὑψώνῃ, νὰ τὸν μορφώνῃ καὶ νὰ τὸν διδάσκῃ, νὰ γίνεται ἀνώτερος, τιμιώτερος, αὐτὸς τί κάμνει; Ἐξευτελίζει τὸν λαόν, τὸν διαφθείρει λέγων εἰς αὐτόν· «Τὴν συνείδησίν σου ἐγὼ ἠμπορῶ νὰ τὴν ἀγοράζω μὲ ὀλίγα νομίσματα· ἀξἱζεις δέκα ἢ εἴκοσι δραχμὰς καὶ τίποτε παραπάνω! Δὲν ἔχω ἀξίαν, ἀλλὰ τί σημαίνει; Ἔχω λεπτὰ καὶ σὲ ἀγοράζω!»

Οἱ χωρικοὶ εἰς τοὺς λὸγους αὐτοὺς τοῦ καλοῦ διδασκάλου ἐθορυβήθησαν, ἐντράπησαν, μερικοὶ ἔσφιξαν τὴν πυγμήν των ἀπειλοῦντες τὸν αὐθάδη, ὅστις θὰ ἐτόλμα νὰ τοὺς προτείνῃ ν’ ἀγοράσῃ τὴν ψῆφον των.

—Αἴ λοιπόν! ἐξηκολούθησε μὲ φωνὴν ἰσχυροτὲραν ὁ διδάσκαλος, ὁ λαὸς πρέπει νὰ εἴπῃ εἰς τοὺς τοιούτους· «Ἐγὼ δὲν πωλοῦμαι!» Δὲν εἶμαι ζῷον, δὲν εἶμαι χωράφι, δὲν εἶμαι πρᾶγμα νὰ πωληθῶ· εἶμαι ἄνθρωπος, ἔχω ψυχὴν καὶ τὴν ψυχὴν κανείς, κανεὶς θησαυρὸς τοῦ κόσμου δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἐξαγοράσῃ. Ἔχω νοῦν καὶ φιλοπατρίαν καὶ μὲ αὐτὰ θὰ κρὶνω μόνος μου, ποῖος εἶναι ἄξιος νὰ διευθύνῃ τὴν πατρίδα μου καὶ αὐτὸν θὰ ἐκλέξω!

—Ἔχεις δίκαιον, διδάσκαλε! ἐφώναξαν ἐνθουσιασμένοι οἱ χωρικοί· τὸν καλύτερον θὰ ἐκλέξωμεν καὶ δὲν πωλοῦμεν εἰς κανένα τὴν ψυχὴν μας!

Advertisements

About Kriton

I reversed the polarity of the neutron flow...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.